Preskočiť na hlavný obsah
Doprava zdarma pre všetky objednávky nad 100€.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, teda práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom – predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť Silke sro, so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 195 816, DIČ: 2120217022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, e-mail: info@noilibeauty. com, tel.: 0948 039 085 (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom – kupujúcim, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.noilibeauty .com.
2. Zákazníkom – kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke www.noilibeauty.com (ďalej len „kupujúci“).
3. Na kupujúceho, ktorého nemožno považovať za spotrebiteľa, sa nevzťahujú časti týchto VOP, ktoré upravujú práva kupujúceho ako spotrebiteľa. Spotrebiteľom je výlučne fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
4. Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných predpisov upravujúcich práva a povinnosti spotrebiteľa. .
5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na tejto adrese.

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY MDZ0803, KÚPNEJ ZMLUVY

1. Riadne vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho prostredníctvom internetovej stránky www.noilibeauty.com je ponukou kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim okamihom doručenia záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu, ktorým predávajúci vyjadruje svoj súhlas s ponukou kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“ ). Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o potvrdení objednávky predávajúcim sa objednávka stáva pre predávajúceho a kupujúceho záväznou a zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajú vzájomné práva a povinnosti.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že:

a) je podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo krajiny svojho občianstva alebo bydliska oprávnený uzavrieť platnú zmluvu s predávajúcim;

b) ak odošle objednávku ako zástupca inej osoby, je právoplatne a účinne oprávnená túto osobu zastupovať;

c) ak je to potrebné, má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na uzavretie zmluvy a potvrdenie a prijatie týchto VOP;

d) je schopná dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP;

e) riadne sa oboznámil s hlavnými charakteristikami produktov uvedenými v jej popise, a ak je súčasťou kúpy aj poistenie produktov, ako aj so všetkými podmienkami poskytovania tohto poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a že v plnom rozsahu s nimi súhlasí;

f) riadne sa oboznámil s týmito VOP vrátane podmienok vrátenia a že s nimi súhlasí;

g) o týchto VOP a pravidlách vrátenia bol dostatočne informovaný pred samotným vykonaním a odoslaním objednávky a mal možnosť sa s nimi riadne zoznámiť;

h) bol riadne poučený a poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od zmluvy;

i) všetky údaje a informácie uvedené v objednávke sú správne.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku kupujúceho, resp. zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť pred uzavretím zmluvy, ak niektorý z objednaných produktov:

a) sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo

b) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného produktu, príp

c) ak nie je dostupný alebo jeho dodanie kupujúcemu nie je možné z iných dôvodov.

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu už zaplatená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 14 (štrnástich) dní; v prípade platby kartou môže byť táto lehota predĺžená z dôvodu postupu banky, v takom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy.

4. Pri každom produkte uvedenom na stránke www.noilibeauty.com je uvedené, či sú produkty skladom. V prípade, že produkty nie sú skladom, bude kupujúci bezodkladne informovaný o termíne dodania. V prípade, že sa po potvrdení objednávky predávajúcim ukáže, že niektoré produkty nie je možné dodať (napr. z dôvodu nedostatku skladových zásob), môže byť kupujúcemu pred expedíciou ponúknutý iný náhradný produkt rovnakého typu za rovnakú alebo inú cenu. objednať. V prípade akceptovania ponuky bude kupujúcemu dodaný náhradný tovar namiesto pôvodne objednaných produktov, pričom v prípade potreby bude primerane upravená kúpna cena objednávky. V opačnom prípade budú objednané produkty dodané bez tejto položky a kúpna cena bude primerane znížená, pričom v prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za takto nedodané produkty, bude už zaplatená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho. účtu, z ktorého bola zaplatená.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci môže do odoslania produktov (teda pred ich expedíciou) potvrdenú objednávku predávajúcim zrušiť, čím kupujúci odstúpi od zmluvy a objednávka sa považuje za zrušenú. Storno objednávky môže kupujúci zaslať predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu info@noilibeauty.com alebo to môže oznámiť predávajúcemu telefonicky na telefónnom čísle +421 0948 276 371. Pri zrušení objednávky kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za produkty podľa objednávky, ktorá je neskôr kupujúcim stornovaná v súlade s týmito VOP, bude už zaplatená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola zaplatená do 14 (štrnástich) dní; v prípade platby kartou sa táto lehota môže predĺžiť z dôvodu postupov banky.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku), ak nebude možné dodať produkty z dôvodu ich nedostupnosti (napr. vypredané skladové zásoby alebo ak sa výrobca, dovozca alebo dodávateľ produktov dohodnú v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také podstatné zmeny, ktoré znemožnili splnenie záväzkov predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci a pod.) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je možné dodať tovar. produkty v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo obstaraní by produkty spôsobili predávajúcemu neúmerné ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote produktov. O takomto zrušení objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho a vráti kupujúcemu peniaze do 14 (štrnástich) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená platba; v prípade platby kartou môže byť táto lehota predĺžená z dôvodu postupu banky.


POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu produkty v množstve, kvalite, prevedení a v cene podľa uzatvorenej zmluvy. Produkty budú vhodne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktom úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím produktov. Objednané produkty zostávajú majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a do prevzatia produktov kupujúcim.


CENA

1. Cena uvedená na stránke www.noilibeauty.com pri konkrétnom produkte je záväzná v momente vytvorenia objednávky a je vrátane DPH.

2. Ak cena balného nie je súčasťou ceny produktov, bude o tom kupujúci pred potvrdením objednávky zreteľne informovaný.

3. Náklady na doručenie produktov sú kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu doručenia a adresy doručenia a kupujúci je s nimi oboznámený pred potvrdením objednávky. Kupujúci si môže vybrať z viacerých možností doručenia objednaných produktov, ktoré mu budú sprístupnené na výber v objednávke spolu s cenou zvoleného spôsobu doručenia. K celkovej kúpnej cene bude pred potvrdením záväznej objednávky pripočítaná výška poštovného.

4. Ak predávajúci ponúka zľavnené ceny produktov, tieto platia do dátumu platnosti zľavnenej ceny uvedenej pri konkrétnom produkte a predávajúci si vyhradzuje právo skrátiť lehotu zľavy v prípade vypredania zľavnených produktov.

5. V prípade, že sa na internetovom obchode www.noilibeauty.com objaví pri niektorom tovare cena „0 €“ alebo sa neobjaví cena alebo iná cena, ktorá je zjavne a neopodstatnene (napr. nejde o zľavnený tovar) zanedbateľná oproti obvyklej cene produktov (napr. 1/10 obvyklej ceny a pod.) nie je predávajúci povinný dodať produkty za túto cenu a ponúkne kupujúcemu dodanie produktov za riadnu cenu.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny produktov v prípadoch výrazných zmien výmenných kurzov a zmien cien u dodávateľov.


DOZORNÉ ORGÁNY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, Slovensko

Tel. č. +421 2/43338 286, +421 917 426 111

Fax č. +421 2/43338 288

E-mail: ruvzba@uvzsr.skSlovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, PO BOX 5, 820 07 Bratislava, Slovensko

Oddelenie dohľadu

Tel. č. +421 2/58 27 21 72, +421 2/58 27 21 04

Fax č. +421 2/58 27 21 70


PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Úhradu kúpnej ceny za objednané produkty môže kupujúci uskutočniť spôsobom sprístupneným na tento účel predávajúcim, a to najmä:

a) v hotovosti pri prevzatí zásielky (na dobierku na pošte alebo kuriérovi) ‒ dobierka je možná len pri doručení produktov v rámci SR;

b) kreditnou kartou VISA, MasterCard alebo Maestro prostredníctvom platobného portálu Stripe;

c) prevodom na účet;

d) priamym vkladom na účet.


DODACIE PODMIENKY

Spôsob doručenia

1. Produkty sú kupujúcemu primárne zasielané kuriérskou službou, predávajúci je však oprávnený doplniť ďalšie spôsoby doručenia produktov (napr. na výdajnom mieste a pod.). V takom prípade predávajúci zverejní informáciu o novom spôsobe doručenia na stránke internetového obchodu www.noilibeauty.com alebo zmenou týchto VOP.

Miesto dodania

1. Objednané produkty budú doručené na miesto určené kupujúcim v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť doručenie mimo územia Slovenskej republiky, v takom prípade bude kupujúci informovaný o stornovaní jeho objednávky, pričom v prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude táto čiastka už zaplatené budú prevedené späť na účet kupujúceho.

2. Záväzok predávajúceho dodať produkty sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme produkty v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne produkty prevziať. V prípade, že si kupujúci produkty neprevezme a produkty sa vrátia, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením produktov.

Čas doručenia

1. Pri každom produkte je uvedená dodacia lehota, ktorá určuje počet pracovných dní od uzavretia zmluvy, predávajúci produkty spravidla odosiela. Termíny dodania uvedené na stránke www.noilibeauty.com sú len informatívne.

2. Ak sú objednané produkty skladom a kupujúci si zvolil platbu vopred priamo na účet, predávajúci odošle objednané produkty ihneď po prijatí platby (v pracovné dni). Ak sú objednané produkty skladom a kupujúci si zvolil dobierku alebo kupujúci úspešne uhradil kúpnu cenu platobnou kartou, predávajúci odošle objednané produkty kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.

3. V prípade, že predávajúci nebude schopný z akéhokoľvek dôvodu dodržať termín dodania (napr. ak objednané produkty nie sú skladom a pod.), predávajúci o tom bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho a uvedie predpokladané dodanie tovaru. dátum. Ak predávajúci nezabezpečí produkty ani v dodatočnej dodacej lehote oznámenej kupujúcemu, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty jednotlivých produktov v prípade, že nie je možné dodať všetky objednané produkty v dohodnutom termíne.

4. O odoslaní produktov je kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. V prípade potreby bude predávajúci alebo doručovateľ kupujúceho informovať o presnom čase dodania produktov, pričom kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inej ako navrhovanej dodacej lehote.

Dodatočné dodacie podmienky

1. Na dodávku sa môže vzťahovať aj osobitný prepravný poriadok dopravcu, pričom prepravný poriadok bude kupujúcemu prístupný pred potvrdením a odoslaním objednávky.

2. Objednané produkty budú kupujúcemu doručené spravidla v jednej zásielke, predávajúci je však oprávnený dodať produkty kupujúcemu aj vo viacerých zásielkach v dodacej lehote podľa uzatvorenej zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu objednané produkty v čo najkratšom čase a zabalené tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia dodávky počas prepravy. Pri prevzatí dodávky je kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či sú produkty bez vád.

4. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo omeškanie dodania produktov zavinené doručovateľom (t.j. poštou, kuriérskou spoločnosťou a pod.), nesprávne zadanou dodacou adresou kupujúceho v objednávke alebo vyššou mocou.

5. Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie spôsobené prepravou.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCOM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1. Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.noilibeauty.com do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia produktov alebo uzavretia kúpnej zmluvy. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, bez udania dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť aj pred prevzatím tovaru.

2. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na internetovej stránke internetového obchodu www.noilibeauty.com. Adresa pre doručovanie produktov v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa je Silke sro, Pri Smaltovni 4 – budova Acord, 851 01 Bratislava, Slovensko.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomným oznámením (vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy), v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu: info@noilibeauty.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa zmluva od začiatku ruší. Kupujúci môže odstúpiť aj len vo vzťahu k časti zmluvy, teda k samostatnému produktu, v takom prípade sa zmluva v tejto časti ruší.

4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkty späť predávajúcemu spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra), resp. dodacím listom. Lehota na vrátenie výrobkov sa považuje za zachovanú, ak boli výrobky odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením produktov predávajúcemu znáša kupujúci. Produkty musia byť dodané kompletné vrátane príslušenstva, nepoškodené, najlepšie v originálnom balení, nerozbalené a nepoužité. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie produktov v dôsledku zaobchádzania s produktmi nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti produktov. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť spotrebiteľa zaplatiť predávajúcemu za služby poskytnuté spotrebiteľovi do okamihu odstúpenia od zmluvy. Produkty je potrebné zaslať doporučene s poistením (dobierka nebude predávajúcim akceptovaná). Náklady na dopravu znáša kupujúci.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj výrobkov, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu kvality alebo zničeniu;

b) predaj výrobkov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými výrobkami;

c) poskytovanie služby, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplné poskytnutie služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

d) predaj výrobkov zhotovených podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobkov vyrobených na mieru alebo výrobkov určených osobitne pre jedného spotrebiteľa;

e) predaj výrobkov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe zmluvy o predplatnom a predaja kníh nedodávaných v ochrannom obale;

h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa takéto poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy .

6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s kupujúcim. zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu sú doručené produkty alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie produktov predávajúcemu.

7. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy budú produkty vrátené kupujúcemu na jeho náklady.

8. Ak sú produkty vrátené predávajúcemu v inom ako neporušenom stave (s výnimkou zníženia hodnoty produktov v dôsledku zaobchádzania s produktom spôsobom potrebným na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru produktov), ​​zodpovedá kupujúci za škodu spôsobenú na produktoch a je povinný uhradiť najmä náklady spojené s uvedením produktov do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na produktoch. Úhrada týchto nákladov a škôd bude prebiehať tak, že kúpna cena, ktorú predávajúci v prípade odstúpenia kupujúcemu vráti, sa o tieto náklady a škody pomerne zníži.


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE PRODUKTU KUPUJÚCIHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré majú produkty pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel alebo ich sám spôsobil.

2. Záručná doba na produkty zakúpené v internetovom obchode www.noilibeauty.com je pre spotrebiteľov štandardne 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak (v prípade kozmetických produktov je uvedená doba použiteľnosti na obale konkrétneho kozmetického výrobku). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktov kupujúcim. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Výrobky, ktoré sú kozmetickými výrobkami, sú dodávané vždy minimálne 3 (tri) mesiace pred koncom doby použiteľnosti uvedenej na jeho obale.

3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie produktov je nutné nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia produktov, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia produktov nemusia byť uznané.

4. Ak výrobky vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu u predávajúceho, a to doručením výrobkov spolu s reklamačným formulárom na adresu predávajúceho Silke s.r.o, Pri smaltovni 4 – budova Acord, 851 01 Bratislava. Reklamačný formulár je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis vady. Pri vybraných produktoch môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom produktov na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „záručný servis“), ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Reklamačné konanie začína, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného reklamačného formulára predávajúcemu; a súčasne

b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

5. Začiatkom reklamačného konania je deň uplatnenia reklamácie. Reklamované výrobky musia byť doručené predávajúcemu, pokiaľ predávajúci nepoveril záručný servis vybavením reklamácie, v tomto prípade môže kupujúci doručiť výrobky a reklamačný formulár priamo do záručného servisu.

6. Kupujúci je povinný vady produktov reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

7. Predávajúci alebo záručný servis vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme e-mailu alebo písomne, v ktorom uvedie označenie vady produktov a poučí kupujúceho - spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je predávajúci alebo záručný servis povinný ihneď určiť spôsob vybavenia reklamácie, v zložitejších prípadoch v prípadoch do 3 (troch) dní odo dňa začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobkov, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa začatia reklamačného konania. reklamačný poriadok. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa podania reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktov za nové produkty. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo listom.

9. Ak kupujúci reklamáciu výrobkov uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posudku alebo stanoviska vydaného oprávnenou osobou resp. záručný servis, ktorým je osoba určená výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len „odborné posúdenie výrobkov“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia výrobkov, náklady odborného posúdenia výrobkov a ostatné náklady súvisiace s odborným posúdením výrobkov znáša predávajúci.

10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedené, komu môže kupujúci zaslať výrobkov na odborné posúdenie výrobkov. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie tovaru osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. , bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia výrobkov. Ak kupujúci odborným posúdením výrobkov preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu výrobkov, môže reklamáciu uplatniť znova; počas odborného posúdenia výrobkov záručná doba neplynie. Predávajúci vráti kupujúcemu do 14 (štrnástich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie výrobkov, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

11. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel kupujúci vedieť.

12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu. výrobkov alebo závažnosti chyby. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez poškodení, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

14. Predávajúci nezodpovedá za vady produktov, ak:

a) uplynula záručná doba produktov;

b) vadu produktov si kupujúci spôsobil sám (napr. nesprávnym skladovaním, mechanickým poškodením produktov zavineným kupujúcim a pod.);

c) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, respektíve bol na chybu výslovne a zreteľne upozornený, a ak bola z dôvodu vady tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru ;

d) vada vznikla v dôsledku opotrebovania produktov spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným používaním produktov;

e) ochranné pečate na výrobkoch boli porušené;

f) vada produktov bola spôsobená zásahom neoprávnenej osoby do produktov alebo ich častí;

g) vada výrobkov bola spôsobená používaním výrobkov v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prírodnému prostrediu;

h) vada produktov bola spôsobená používaním produktov kupujúcim v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;

i) k chybe produktov alebo ich poškodeniu došlo po prevzatí produktov kupujúcim v dôsledku neodvrátiteľných a/alebo nepredvídateľných udalostí a/alebo poškodenia produktov náhodnou skazou a náhodným znehodnotením;

j) vada výrobkov vznikla neodborným zásahom, poškodením pri preprave, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo inou vyššou mocou;

k) vada výrobkov bola spôsobená zásahom do výrobkov neoprávnenou osobou.

15. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené bežným používaním.

16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opravených výrobkov;

b) výmena produktov;

c) vrátením kúpnej ceny produktov;

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny produktov;

e) písomná výzva na prevzatie plnenia určeného predávajúcim;

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie výrobkov.

17. O spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych alebo doručovacích služieb alebo prostredníctvom e-mailu.

18. Pre účely reklamácie sa za opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt 1 (jednej) odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako 3 (troch) rôznych odstrániteľných vád súčasne.

19. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) oprávnený podať orgánu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci zamietol alebo sa nevyjadril do 30 (tridsiatich) dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu, na základe ktorých spotrebiteľ vyjadril svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov (ARS) pre služby elektronického obchodu www.noilibeauty.com je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal produkty a/alebo služby ponúkané v e-shope predávajúceho, môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke http://ec.europa.eu/odr.

20. Kupujúci – podnikatelia – fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady výrobkov sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od záručných podmienok spotrebiteľa.


DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyselné práva je webová stránka www.noilibeauty.com a materiály na nej zverejnené (ochranné známky, texty, kresby, grafiky, logá atď.) výhradným vlastníctvom Silke. Ich kopírovanie a publikovanie bez predchádzajúceho súhlasu Silke je zakázané.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 30. marca 2021. Silke si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

2. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti z týchto VOP a zo zmluvy na tretie osoby, kupujúci nie je oprávnený tieto práva previesť.

3. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku predávajúceho podľa týchto VOP nepredstavuje vzdanie sa alebo vzdanie sa týchto práv a predávajúci je oprávnený si takéto právo alebo nárok kedykoľvek uplatniť.

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami predávajúceho voči kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku (splatnú aj nesplatnú) na akúkoľvek pohľadávku kupujúceho (nespotrebiteľa) voči predávajúcemu.

5. Predávajúci nezodpovedá za škody alebo prípadné nesplnenie povinností zo zmluvy a týchto VOP, ak ku škode alebo nesplneniu povinnosti došlo bez jeho zavinenia v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredvídateľnej udalosti (vyššia moc). Aby sa predišlo pochybnostiam, za vyššiu moc sa považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo uložené verejnými orgánmi v súvislosti s ochorením COVID-19.

6. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatné v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatným neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa obsahom a účelom najviac približujú obsahu a účelu neplatného ustanovenia týchto VOP. .

7. Pre doručovanie elektronických správ (e-mailov) platí, že elektronický dokument sa považuje za doručený kupujúcemu odoslaním na e-mailovú schránku príjemcu. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju príjemca odmietne prevziať, alebo aj keď ju príjemca neprevezme z vlastnej viny alebo opomenutia. V tomto prípade sa zásielka považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty na pošte v lehote určenej odosielateľom a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručené prostredníctvom kuriérskej služby sa budú považovať za doručené okamihom ich prijatia príjemcom. V prípade neúspešného doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za okamih doručenia 3. (tretí) deň po prvom pokuse o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie bude preukázané vyhlásením kuriéra - kuriérskou službou.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto VOP, pričom zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.noilibeauty.com alebo odo dňa v nich uvedeného.

9. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú uzavretím zmluvy, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými normami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ich spory budú rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky, pokiaľ to nebude v rozpore s kogentnými normami všeobecne záväzných právnych predpisov.Zodpovedná osoba a kontakt:

MUDr. Zuzana Gyárfášová, konateľ
gyarfasova@noilibeauty.com
+421 948 039 085

Dobrý den, jestli si přejete doručit zásilku do České republiky, prosím navštivte náš e-shop určený pro zákazníky z České republiky. Moc děkujeme.

Nakupovat