Preskočiť na hlavný obsah
Doprava zdarma pre všetky objednávky nad 100€.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov platia od 30. 03. 2021.

Záleží nám na ochrane vášho súkromia. Preto vás žiadame, aby ste si pozorne a pozorne prečítali tieto podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky ochrany osobných údajov“).

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov podrobne popisujú, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme vaše osobné údaje v súvislosti s jednotlivými činnosťami vykonávanými spoločnosťou Silke sro, so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 195 816, DIČ: 2120217022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na adrese Silke sro, Údernícka 11 – budova Acord, 851 01 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovej adrese info@noilibeauty.com.

Ak sú v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov použité pojmy „Silke“, „my“, „nás“ atď., rozumie sa tým spoločnosť Silke sro, so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika republika, IČO: 50 195 816, DIČ: 2120217022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, so sídlom v Slovenskej republike.

Na účely týchto podmienok ochrany osobných údajov majú nasledujúce podmienky tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje týkajúce sa konkrétnej žijúcej fyzickej osoby, ktorá je identifikovateľná alebo by sa podľa týchto údajov dala identifikovať, a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je to spoločnosť Silke sro, so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 195 816 , DIČ: 2120217022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, v súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov.

„Spracovateľ“ znamená v danom prípade inú osobu ako Prevádzkovateľ, ktorá v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

„GDPR“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Portál“ znamená webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom, ktoré sú prevádzkované na internetovej doméne www.noilibeauty.com. Portál zahŕňa všetky časti webovej stránky, jej podstránky, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, ako sú kedykoľvek dostupné a prevádzkované na vyššie uvedenej doméne.

Silke spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS DOSTANEME?

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, v prípade, že:

a) svoje údaje vyplníte v príslušnom objednávkovom formulári pri objednávaní tovaru z Portálu;
b) rozhodnete sa nás kontaktovať e-mailom.

Získavame od Vás najmä tieto Osobné údaje: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, platobné údaje, údaje o IP adrese, údaje cookies.

Akékoľvek Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú dobrovoľné a zodpovedáte za zváženie rozsahu, v akom tieto Osobné údaje poskytujete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov s Vami však nemôžeme uzavrieť kúpnu zmluvu na Vami objednaný tovar. Prevádzkovateľ zabezpečuje Vaše Osobné údaje pred sprístupnením neoprávneným osobám.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a my sa budeme na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať.

AKO SPRACUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Silke spracúva vaše Osobné údaje v rozsahu av súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov a na účely uvedené nižšie v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

1. Plnenie zmluvných povinností

Vaše Osobné údaje spracovávame za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe odoslania a potvrdenia objednávky.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá strana predmetom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

V tomto prípade budú Vaše Osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu trvania zákonných povinností evidencie a archivácie uzatvorených kúpnych zmlúv.

2. Správy na účely priameho marketingu (newsletter)

Ak ste pri registrácii na Portáli súhlasili so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, súhlasili ste so spracovaním svojich Osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter ) na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu a/alebo telefonicky a/alebo zaslaním adresnej pošty na Vašu kontaktnú adresu, aby sme Vás mohli informovať o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch, ak máte vytvorené zákaznícke konto.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúknuť vám informácie a produkty, ktoré môžu byť pre vás relevantné a zaujímavé (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f ) GDPR).

Vaše osobné údaje budeme na tento účel spracovávať, pokiaľ sa neodhlásite zo zasielania správ priameho marketingu (newsletter).

3. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu, spracovávame za účelom poskytovania, zlepšovania a optimalizácie prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu jeho používania, na poskytovanie technickej podpory Portálu, analytickú a štatistickú vyhodnocovanie prevádzky Portálu, odhaľovanie a predchádzanie zneužívaniu Portálu (vrátane predchádzania podvodom, bezpečnostným incidentom a iným podobným činnostiam), hodnotenie rizík a plnenie zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zabezpečení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácii jeho funkčnosti, ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla zriadením zákazníckeho účtu (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Vaše Osobné údaje na tento účel budú spracované, pokiaľ nevymažete alebo nezakážete ukladanie cookies.

Takémuto spracovaniu Osobných údajov môžete zabrániť tak, že vo svojom zariadení zakážete používanie alebo ukladanie súborov cookie zmenou nastavení prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však nemusia fungovať správne.

Môžete tiež vymazať súbory cookie, ktoré boli uložené vo vašom zariadení. Môžete si tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „súkromnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookie.

4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s výkonom práv dotknutých subjektov podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete zverejniť, spracúvame za účelom kontroly, posudzovania, vykonávania činností, vybavovania a informovania o spracúvaní vašu žiadosť týkajúcu sa výkonu niektorých práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom spracúvania Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny základ podľa čl. 6. ods. 1 písm. c) GDPR).

V tomto prípade budú Vaše Osobné údaje spracúvané a uchovávané po dobu 10 (desať) rokov odo dňa doručenia žiadosti.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zverejňujeme v nasledujúcich prípadoch:

· ak takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
· ak je to nevyhnutné pre plnenie našich povinností a pre zabezpečenie našich oprávnených záujmov, najmä našich právnikov, konzultantov, audítorov, poskytovateľov IT služieb, marketingových a reklamných agentúr a pod.

V súlade s GDPR uzatvárame zmluvy o spracúvaní osobných údajov s osobami, ktoré majú postavenie Spracovateľa a Spracovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v našom mene. Všetci naši spracovatelia spracúvajú osobné údaje v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvanými Osobnými údajmi nasledovné práva.

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše Osobné údaje spracúvané a požadovať prístup k týmto Osobným údajom (opakovaný prístup k Osobným údajom môže byť spoplatnený) a informácie o:

· účel spracúvania Osobných údajov;
· kategóriu spracúvaných Osobných údajov;
· identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
· doba uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie;
· právo požadovať od nás opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie Osobných údajov;
· právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
· zdroje Osobných údajov, ak Osobné údaje neboli získané od Vás;
· existenciu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a s ohľadom na účel spracovania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

3. Právo na výmaz

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak:

· už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracované;
· ste odvolali súhlas s ich spracovaním a pokiaľ neexistuje iný právny základ pre ich spracovanie;
· namietate ich spracúvanie;
· vaše Osobné údaje boli získané nezákonne;
· dôvodom výmazu je splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
· Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

· namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov;
· spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate proti vymazaniu Osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
· Osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania Osobných údajov, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
· vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich Osobných údajov, kým neoveríme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému Prevádzkovateľovi, avšak len v prípade, ak je právny základ pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň je spracúvanie vykonávané automatizovanými prostriedkami.

6. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré sa vykonáva na právnom základe, ktorý je naším oprávneným záujmom. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré spracúvaním Vašich osobných údajov sledujeme, alebo či je oprávneným dôvodom preukázanie , uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (newsletter).

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na spracúvanie Osobných údajov vykonávané na inom právnom základe, ako je váš súhlas.

7. Právo na začatie konania o ochrane osobných údajov

Máte právo začať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste Vášho bydliska.

ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme oprávnení kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

Ak vykonáme akékoľvek zmeny v týchto podmienkach ochrany osobných údajov, umiestnime na portál nové podmienky ochrany osobných údajov a v prípade potreby vás o zmene podmienok ochrany osobných údajov budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany osobných údajov budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako dátum ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) súhlasíte s týmito novými podmienkami ochrany osobných údajov.


KONTAKTUJ NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto Podmienok ochrany osobných údajov, chcete odvolať súhlas so spracovaním vašich Osobných údajov (tieto budú Prevádzkovateľom bezodkladne odstránené z databázy Portálu) alebo uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať nasledovne:
· e-mail: info@noilibeauty.com
· adresa: Kyjevská 4, 83102 Bratislava
· tel.: +421 948 039 085

Dobrý den, jestli si přejete doručit zásilku do České republiky, prosím navštivte náš e-shop určený pro zákazníky z České republiky. Moc děkujeme.

Nakupovat